1398
رونق تولید

سوابق و فعالیت های شرکت در حوزه مهندسی شبکه و ارتباطات

پشتیبانی شبکه محلی شرکت توزیع نیروی برق مشهد و 8 امور تابعه از سال 1379 تا 1383
پشتیبانی شبکه محلی برق منطقه ای خراسان و ساختمان های وابسته ازسال 1383تاکنون
پشتیبانی شبکه محلی شرکت آب و فاضلاب مشهد و امورهای تابعه از سال 1382 تا 1383
پشتیبانی شبکه محلی شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران) از ابتدای سال 1384
توسعه شبکه بی سیم (wireless) شرکتهای آب و فاضلاب مشهد و آب و فاضلاب مرکز خراسان وشرکت منیران
بهینه سازی شبکه بی سیم (wireless) شرکت برق منطقه ای خراسان
پشتیبانی شبکه بی سیم شرکت برق منطقه ای خراسان و آب و فاضلاب مشهد در حال حاضر
توسعه شبکه محلی شرکتهای خدمات رفاهی نیرو (رفانیر)، منیران
توسعه شبکه محلی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان
ارائه طرح جامع شبکه نیروگاه های گازی خراسان
مشاوره در طرح شبکه بی سیم شرکت توزیع برق استان هرمزگان و توزیع برق شمال خراسان
نصب و راه اندازی فیبر نوری بخشی از شرکت آبفا مشهد
نصب و راه اندازی شبکه فیبر نوری بخشی از نیروگاه طوس
نصب و راه اندازی DataCenter برق خراسان
نصب و راه اندازی شبکه و فیبر نوری ساختمان جدید ستاد برق خراسان