1398
رونق تولید

فهرست برخي از مهمترين شرکت ها و سازمان هاي طرف قرارداد (از گذشته تا کنون)

شرکت تعاوني اعتبار کارکنان برق خراسان شرکت برق منطقه اي باختر
سازمان توانیر شرکت مهندسی مشاورنیروی خراسان (منیران)
شرکت مدیریت شبکه برق ایران شرکت خدمات عمومي و رفاهي نيرو (رفانير)
شرکت برق منطقه اي خراسان شرکت ثامن نيرو
شرکت برق منطقه اي سمنان شرکت فني توس نيرو
شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان نیروگاه شریعتی
شرکت برق منطقه اي غرب شرکت توزيع نيروي برق استان لرستان
شرکت برق منطقه ای تهران شرکت آب و فاضلاب شهرستان مشهد
شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران شرکت آب وفاضلاب مرکزخراسان (خراسان رضوی)
شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
شرکت توزيع نيروي برق خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شرکت توزيع نيروي برق خراسان جنوبی اداره فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی
شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد
شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوی
شرکت توزيع نيروي برق استان ايلام سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوی
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان سازمان جهاد تعاون خراسان رضوی
شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي سازمان منابع طبيعي خراسان رضوی
شرکت توزيع نيروي برق استان گیلان نیروگاه خیام
شرکت مديريت توليدبرق توس(نيروگاه توس) شرکت سیمان زاوه تربت
شرکت مخابرات استان خراسان رضوی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
شرکت آب منطقه اي خراسان رضوی شرکت مدیریت تولید برق بیستون
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان