1398
رونق تولید

حوزه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمان

با توجه به تجربیات مدیریت عامل و بعضی اعضای هیئت مدیره شرکت در زمینه اجرا و نظارت بر سیستم های کیفیت و ارزیابی عملکرد، این شرکت در جهت به کارگیری این تجربیات و تسری این توان به بدنه شرکت برنامه ریزی نمود.
در همین راستا در پی فراخوان دفتر نظارت و ارزیابی وزارت نیرو از شرکت های توانمند در زمینه ارزیابی عملکرد شرکت های تحت پوشش بر اساس مدل تعالی سازمان، شرکت پشتیبان نیز با هدف استفاده از تجربیات و توانمندیهای همکاران شاغل و بازنشسته شرکت های برق، آب و آبفای استان خراسان، و با استفاده از تجربه سال گذشته، در ارزیابی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هفت شرکت آب منطقه ای، مدارک و مستندات شرکت به همراه مشخصات حدود 60 نفر ارزیاب را به آن دفتر محترم معرفی نمود که حدود 40 تن از این افراد موفق به قبولی در آزمون ارزیابان وزارت نیرو شده و شرکت در بین 10 شرکت ارزیاب برتر برگزیده شد.


همچنین با هماهنگی انجام شده با دفتر برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی شرکت برق منطقه ای خراسان، این افراد در یک دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس مدل EFQM که توسط موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار گردید، شرکت نمودند.
در ضمن از این شرکت جهت حضور در مناقصه ارزیابی شرکت های آب منطقه ای و برق منطقه ای بر اساس مدل EFQM دعوت به عمل آمد که این شرکت در مناقصه ارزیابی شرکتهای برق منطقه ای و شرکت های توزیع نیروی برق شرکت نمود که بر اساس نظر شرکت توانیر، شرکت پشتیبان جزو شرکتهای ارزیاب شرکت های توزیع نیروی برق خواهد بود.
در همین راستا این شرکت در سال 1383 بعنوان اولین تجربه در گروه ارزیابی حوزه فناوری اطلاعات 7 شرکت سهامی آب منطقه ای ( کرمان هرمزگان ، غرب ، زنجان ، یزد ، خراسان و آذربایجان غربی ) همکاری نموده است
لازم به ذکر است این شرکت آمادگی لازم را جهت ارائه خدمات مشاوره ای نیز در این خصوص دارا میباشد